การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง Training Roadmap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

 

การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง

การจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลวังไทร

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page