การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page