การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไทร

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page