การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่นายชื้น  มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร มีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไทร

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การประกาศเจตจำนงสุจริต

การให้ความสำคัญกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลความสำเร็จของการประเมินต่างๆ

การออกพบปะประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนในตำบลวังไทร

- การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 - การมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลวังไทร ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านและผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

71179
71191
71040
71041
71030
71038

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังไทร เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยของข้าราชการ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

34664
34662
34663
34660
34656
34661
34659

- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังไทร ให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกระบวนงาน

24291
24289
24288
24286
24284

- การออกเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้และพายุพัด เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

86695
86694
86693
86691
86690
86689
86688

- การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

56203
56206
56204
56201
56200
56199
56197

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไทร

26335
26336
26331
26329
24807
24805
24802
24801
24797

- การร่วมไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทร่วมกับยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

2416401468326208773838838791474794945334480n
2415689353924174689163256739919689683733841n
2415299161737061848828823611172084157126427n
2412382085426702236172565421459317931841189n
2386201808870165255197606411243132752610771n

- ตรวจถนนลาดยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

69773
69768
69767
59150
59149
59148
56397
56402

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page