เทศบาลตำบลวังไทร ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังไทร เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ตำบลวังไทรได้อย่างเหมาะสม ตามความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ของเทศบาล

 

56206
60025
S10240029
S10240026
264210
11-4
118820
11-5
118813

การเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลวังไทรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซม ก่อสร้างถนนของเทศบาลตำบลวังไทร

26240313448572779376273495409945221243517139n
26288503448572786876272747763303023845480499n
71506
59150
59149
59148
69773
69772

นายชื้น  มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านตำบลวังไทร เพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนถนน รางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ดังเดิม เป็นการแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

67617
67621
67616
67615
34672
34671
34668
27197
27199
27195

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไทร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page