เทศบาลตำบลวังไทรมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลตำบลวังไทร

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลวังไทร เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลวังไทรทุกคน ได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลวังไทร

การประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไทร 

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลวังไทร

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังไทรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังไทร

คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังไทร

กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ให้ดูสวยงาม สะอาดสะอ้าน เพื่อต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวกสบาย

20251
128643
S4481033
S20881487
132168
132157
132163

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบลวังไทร โดยเป็นการให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลวังไทร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ตำบลวังไทร เป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะพนักงานและผู้บริหาร

 

25579115922793217622100052880501980582879117n
25475851122793186688769818948684386914758883n
25535785122793169522104868399688289741472578n
25463641422793157388772741361979238924416122n
2542710482279318965543618771536770630315204n
25425679122793226988765786327224397928786126n

การจัดโครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จะส่งผลให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

34661
34664
24123302122350816266340193488995344781046663n
23978709522350807599674393781459461199521633n
24218535722350861433002347430524632568589590n
2415720392235078023301046802902087486766493n
24156554722350828233005665220957563749001781n
241179519223508214330063426820591480436286n

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page