คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านการเงินและบัญชี

งานเบี้ยยังชีพ

งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

งานกองคลัง

งานด้านพัสดุ

งานกองช่าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page