หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำฯ

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรฐานดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page