หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างฯ

ระกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำฯ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page