ปก คำนำ 2561-2563

 เล่มแผน ข้อ 1 - 8  8.1 2561-2563 (1-16)

 

 เล่มแผน 8.2  12 13  2561-2563 - แก้ไข (17-24)

 9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (25-29) รวม


 10 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ  (30-36) แก้ไข

 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง  ตารางจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (37-43) แก้ไข

 มติ แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page