วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมต้องรักษา  การศึกษาก้าวไกล  ห่วงใยคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเพรียงการจัดการ

 


พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

2. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (สนับสนุน อปพร. และตำรวจชุมชน)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page