ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัดเทศบาลตำบลวังไทร
  • นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   รองปลัดเทศบาลตำบลวังไทร

สำนักปลัดเทศบาล

 • นางพัชยา เก้าซ้วน

  นางพัชยา เก้าซ้วน

  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  • นางสาวลดาพรรณ พันธุ์แก้ว

   นางสาวลดาพรรณ พันธุ์แก้ว

   นิติกร
  • ว่าง

   ว่าง

   นักจัดการงานทั่วไป
  • ว่าง

   ว่าง

   นักทรัพยากรบุคคล
  • ว่าง

   ว่าง

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • นางพรรณวดี พลแสน

  นางพรรณวดี พลแสน

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  • นางสาวศิริเพ็ญ ซื่อสัตย์

   นางสาวศิริเพ็ญ ซื่อสัตย์

   นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการคลัง
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการพัสดุ
  • นางพรทิภา พรอินทร์

   นางพรทิภา พรอินทร์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  • นายบุญมี มีเพียร

   นายบุญมี มีเพียร

   เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายอรรถชา นอกกระโทก

  นายอรรถชา นอกกระโทก

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายช่างโยธา
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา
   • นายสมภพ ขำสวัสดิ์

    นายสมภพ ขำสวัสดิ์

    เจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษา

 • ว่าที่ร้อยเอกชัยวัฒน์ มัฆวิมาลย์

  ว่าที่ร้อยเอกชัยวัฒน์ มัฆวิมาลย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
   • นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวพรพณา ภาพเจริญ

    นางสาวพรพณา ภาพเจริญ

    ครู คศ.1
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ว่าง

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page