- ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลวังไทร เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง ซึ่งแยกออกจากตำบลหนองสาหร่ายในปี 2527 โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านวังไทร ซึ่งอดีตจะมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งและบริเวณต้นไทรเป็นวังน้ำไม่เคยแห้งชาวบ้านจึงใช้ต้นไทร ตั้งชื่อหมู่บ้าน “บ้านวังไทร” เป็นหมูบ้านที่ใหญ่จึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านเป็นตำบลวังไทร ในปัจจุบัน

- ลักษณะที่ตั้ง

          ทำเลที่ตั้งตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลวังไทร ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 กำหนดเขตตำบลวังไทร ในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 134  ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 83,867.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

          ทิศเหนือ         ติดกับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคลองห้วยยาง บริเวณพิกัด Q S 713285 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดตัดถนนลาดยาง บริเวณพิกัด Q S 747350 ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเขายายเที่ยง ถึงยอดเขาน้ำโดด สิ้นสุดบริเวณพิกัด Q S 833228 รวมระยะทางด้านเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง และตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอดเขาน้ำโดด บริเวณพิกัด Q S 822283      ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาน้ำโดด บริเวณพิกัด Q S 847287 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตัดกับถนนลูกรังบริเวณพิกัด Q S 849245 ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามถนน ลูกรัง ตัดกับคลองกะโตวา สิ้นสุดบริเวณพิกัด Q S 833228 รวมระยะทางด้านทิศ  ตะวันออก ประมาณ 8.5 กิโลเมตร

          ทิศใต้             ติดต่อตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากถนนลูกรังตัดกับคลองตะโกวา บริเวณพิกัด Q S 833228ไปทางทิศตะวันตก    ตามถนนลูกรัง ตัดผ่านหินดาด บริเวณพิกัด Q S 788234 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงห้วยยาง บริเวณพิกัด Q S 765213 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงถนนลาดยาง ตัดกับคลองห้วยยาง สิ้นสุดบริเวณพิกัด Q S  713285 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร โดยตำบลวังไทร อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องไปทางทิศใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือประมาณ 85 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 กิโลเมตร

 

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง บริเวณพิกัด Q S 713285 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร

          โดยเทศบาลตำบลวังไทร อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องไปทางทิศใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือประมาณ 85 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 กิโลเมตร

- ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังไทร

               ตำบลวังไทรมีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเทียบจากที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ประมาณ 350 เมตร ซึ่งมีภูเขา 3 ลูก คือ เขาน้ำโดด เขาตาอู่ เขายายเที่ยง มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 17,0000 ไร่ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านดังนี้ ห้วยหินลับ คลองหินดาด คลองสนวน คลองหินปูน คลองสีสด คลองตะลุกแจง คลองซับคุ้ม คลองหนองปอและคลองตะวา

- สภาพภูมิอากาศของตำบลวังไทร

             ตำบลวังไทรมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลลมหนาวจากประเทศจีน และได้รับอิทธิพลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฤดู

                  ฤดูร้อน ประมาณช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน

                  ฤดูฝน ประมาณเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม

                  ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

- ลักษณะดิน

               ลักษณะดินของตำบล จากการศึกษาสภาพปัญหาของทรัพยากรดินที่ใช้ในการเกษตรของพื้นที่ พบว่ามีดินที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปลูกพืช มีข้อจำกัดทางด้านกายภาพและเคมี วิธีการและแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ ในกรณีที่มีต้นทุนในการแก้ไขต่ำ เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ ในพื้นที่ตำบลวังไทร พบดินที่มีปัญหาพอสรุปได้ดังนี้

                   1) ดินค่อนข้างเป็นดินทรายที่ดอน สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน้ำของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ความอิ่มตัวด้วยด่างปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย

                   2) ดินทรายจัดที่ดอน สภาพพื้นที่เป็นลูกเคลื่อนลอนเล็กน้อย การระบายน้ำของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน

                   3) ดินที่ดอน สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน้ำของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำถึงปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียว เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียวมีกรดหินและลูกรังปริมาณมากในความลึก 25 – 50 เซนติเมตร

- เขตการปกครอง

         ตำบลวังไทร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

                 หมู่ที่ 1  บ้านหินเพิง

                 หมู่ที่ 2  บ้านวังไทร

                 หมู่ที่ 3  บ้านซับน้อย

                 หมู่ที่ 4  บ้านหนองแก

                 หมู่ที่ 5  บ้านหินดาด

                 หมู่ที่ 6  บ้านป่าตะเคียน

                 หมู่ที่ 7  บ้านกุดโง้ง

                 หมู่ที่ 8  บ้านคลองหินปูน

                 หมู่ที่ 9  บ้านมะค่าโพรง

                 หมู่ที่ 10 บ้านมอทรายทอง

                 หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินเพิงเหนือ

                 หมู่ที่ 12 บ้านป่าอ้อย

                 หมู่ที่ 13 บ้านเขาน้อย

                 หมู่ที่ 14 บ้านภูไทพัฒนา

                 หมู่ที่ 15 บ้านตะลุกแจง

                 หมู่ที่ 16 บ้านภูเงิน

                 หมู่ที่ 17 บ้านหนองไผ่พัฒนา

                 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินลับ

- การเลือกตั้ง

        มีทั้งหมด 21 หน่วยเลือกตั้ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page