62-04-02

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไทร

ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง      ที่อยู่ วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายพงษ์ศักดิ์  แตงอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 99  ม.2  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 29 สิงหาคม 2555
2 นายจำลอง  ทองศร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 31/1  ม.14  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 12 กันยายน 2555
3 นายสมพงษ์  สุจริตรักธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 12  ม.14  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 12 กันยายน 2555
4 นายกิตติพจน์  เอี่ยมสุทธิรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 324  ม.3  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 1 มกราคม 2556
5 นายนพพล  ชั่งไทย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 103/1  ม.3  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 1 มกราคม 2556
         

 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไทร

ที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง   วันเดือนปีเกิด  เลขประจำตัวประชาชน  ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์  ศาสนา อาชีพ วุฒิการศึกษา วันที่ได้รับการเลือกตั้ง วันที่ กกต. รับรอง
 1 นายวิวัฒ  นามวงษา

 ประธานสภา

สมาชิกสภาฯเขต 2

 16 ต.ค. 2509  3302100625731  61 ม.14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  086-2499601  พุทธ    ม.6 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
สิบเอกประภาส  คัมภิรานนท์

 รองประธานสภา

สมาชิกสภาฯเขต 1

 1 พ.ค. 2500  3302100629206 558  ม.3  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   086-2535124  พุทธ    ม.3 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59 11 ธ.ค. 55
นายบุญธรรม  โนนสันเทียะ สมาชิกสภาฯเขต 1  10 ก.พ. 2519  3302100627459  509  ม.9  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  090-8215210  พุทธ    ป.6 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
นายอนุชิต  นุ่มชัยภูมิ สมาชิกสภาฯเขต 1  18 มิ.ย. 2515 3302100583761 123  ม.1  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  089-0086900  พุทธ   ม.3  18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
นายศิวณัฐ  ถางจอหอ สมาชิกสภาฯเขต 1 11 เม.ย. 2507 3302190003515 139/1  ม.13  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  080-1555252  พุทธ   ม.3  18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
นายรชต  เบียดนอก สมาชิกสภาฯเขต 1  10 ก.ค. 2503 3302100584831 99  ม.1  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 098-2378748  พุทธ   ม.6  18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
นายสงวน  ใจไหม สมาชิกสภาฯเขต 1 1 พ.ค. 2500 3302100573545 81  ม.8  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 088-4797136  พุทธ    ม.3 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55
นางกมลพร  อินทร สมาชิกสภาฯเขต 2 19 ก.ค. 2505 3302100788843 85  ม.10  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 089-2286163  พุทธ   ม.3 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55

 9

นายทองสุข  จูหวัด สมาชิกสภาฯเขต 2    -   -  2490 3302100598238 173  ม.2  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 089-8476624  พุทธ   ม.3 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59  11 ธ.ค. 55

10

นายสมควร  เรืองผล สมาชิกสภาฯเขต 2 4 เม.ย. 2522 3302100604939 313  ม.17  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 084-3299415 พุทธ   ม.6 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59 11 ธ.ค. 55
11 นายสมหมาย  กาสสกุล สมาชิกสภาฯเขต 2 21 พ.ย. 2515 3302100593015 396  ม.12  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 086-2574468 พุทธ   ม.6 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59 11 ธ.ค. 55

12

นายสมโพชน์  พลจันทึก สมาชิกสภาฯเขต 2 19 เม.ย. 2515 3302100591870 59  ม.12  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 087-2588014 พุทธ   ปริญญาตรี 18 พ.ย. 55 - 17 พ.ย. 59 11 ธ.ค. 55
                       

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page