แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้าปก คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 แบบ ยท.01

แบบ ยท.02

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุป (แบบ ผ.01)

รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.02)

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/2)

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา