1. บทนำ

  กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลวังไทรทุกท่าน กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร ใคร่ขอแถลงนโยบายเพื่อเป็นนโยบายในการพัฒนาตำบลวังไทรของเราและขอเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย ดังนี้

 2. วิสัยทัศน์

  "โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมต้องรักษา   การศึกษาก้าวไกล   ห่วงใยคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง   พร้อมเพรียงการจัดการ"

 3. พันธกิจ
  • 3.1 จัดให้มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
  • 3.2 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (สนับสนุน อปพร.และตำรวจชุมชน)
  • 3.3 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • 3.4 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และข่าวสาร และการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • 3.5 ให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • 3.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง
  • 3.7 บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • 3.8 ส่งเสริมการจัดการบริหารรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
 4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  • 4.1 โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน น้ำอุปโภคบริโภคฯ) ให้สะดวกและเพียงพอ
  • 4.2 ส่งเสริมและพัฒนา อปพร. และตำรวจชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • 4.3 ถนน ทางสาธารณะสะอาด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • 4.4 ประชาชนต้องได้รับความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  • 4.5 การดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน
  • 4.6 ให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดับเพลิง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • 4.7 สนับสนุนการประกอบอาชีพ ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน อสม. ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง
  • 4.8 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
  • 4.9 การบริหารจัดการ รวดเร็ว และโปร่งใส
 5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลวังไทร
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ตำบลวังไทรได้รับความสะดวกและมีมาตรฐาน  ทั้งการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนให้มีน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
  2. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ดูแลสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อสม.
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ประชาสัมพันธ์รวมทั้งการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก และจัดทำระบบน้ำประปา
  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การบริหารงานรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
  8. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสินค้าบริการของชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page