ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวังไทร)

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

.....................................

       ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละ ๔๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือนนั้น

 

       อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลวังไทร ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒ ราย  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน  หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หากมีผู้คัดค้าน ขอให้แจ้งที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

       ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

(นาย พงษ์ศักดิ์  แตงอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

 


 

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลตำบลวังไทร)

 

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่

กำหนดคลอดบุตร

นางสาว จิตนา  เกิดจันทึก

๑-๓๐๒๑-๐๐-๐๑๖-๙๒-๕

๕๕  หมู่ที่ ๑๑  ต.วังไทร  

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

นางสาว หัทยา  แถมจันทึก

๑-๓๐๙๘-๐๑-๓๕๗-๗๔-๑

๓๒  หมู่ที่ ๓  ต.วังไทร 

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

เดือนเมษายน ๒๕๕๙

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

559487
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งวัน
385
505
1273
553940
18206
18099
559487

Your IP: 172.70.188.16
2023-11-28 16:37