ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร

ค้นหา