เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังไทร ได้มีการจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงานทำหน้าที่คัดกรอง หรือ อสม. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบฯ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงการจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อจะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีนายปราโมทย์ ลำดับวงศ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ 

timeline20210321090601
timeline20210321090603
timeline20210321090607
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page