คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประขาขนในการต่อต้านทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งซาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนาระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ เทศบาลตำบลวังไทรจึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ในรูป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page