เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังไทร ได้จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "No Gift Policy" ขึ้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังไทร

ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต

เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page