นายชื้น มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอปากช่อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30 น. เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
 
ในส่วนโครงการฯ อปท. ของอำเภอปากช่อง นายกเทศมนตรีตำบวังไทรได้นำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) เพื่อให้ อบจ.นครราชสีมา จัดสรรสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ
 
โครงการฯ ของอำเภอปากช่อง ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) อบจ.นครราชสีมา จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวมเป็นเงิน 175,763,500 บาท (ตำบลวังไทร จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 69,041,500 บาท)
3198819136590760290463198033876060643189553n
320225656850595619514019459878034563025404n
32018147414873652450798152187638487008399533n
3201740515075793078331332365028414970986320n
32017205213229191151379328152586717014732583n
32003421832173993085746313628712922749710716n
3200019337285697016093447477944112655645686n
3199918417046263509900432437934814001846525n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา