หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

3. การพัฒนาบุคลากร

-คำสั่งเทศบาลตำบลวังไทร ให้พนักงานเดินทางไปราชการ เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19

-ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา