รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564