รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร