ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร