ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร